Giai đoạn Khấn Sinh…

Giai đoạn Khấn Sinh: trong thời gian từ 3 đến 7 năm, nhằm giúp các Khấn sinh ngày càng xác tín ơn gọi và căn tính người nữ tu Tông đồ Dòng Đức Bà. Vì thế, Khấn sinh sẽ :

  • theo học chương trình Kinh Thánh-Thần Học ba năm, và các ngành chuyên môn Sư phạm/Giáo dục,
  • sống và dấn thân tại những cộng đoàn tông đồ đa dạng của Hội Dòng,
  • kinh nghiệm một năm sống tính quốc tế tại một Tỉnh Dòng khác (trước hoặc sau khi vĩnh khấn).