Cầu Nguyện thâm sâu, gắn bó với Đức Kitô…

Giai đoạn Tập Sinh: trong năm Giáo Luật, Tập sinh được đòi hỏi :

  • đào sâu ơn gọi thánh hiến nhờ đời sống cầu nguyện thâm sâu, gắn bó mật thiết với Đức Giêsu Kitô,
  • học tập, thấu hiểu đặc sủng và lịch sử của Hội Dòng,
  • học sống cách cụ thể ba lời khuyên Phúc Âm : khó nghèo, vâng phục, khiết tịnh,
  • hiểu biết sứ mạng giáo dục của Hội Dòng.