Nhận định Tiếng Gọi của Chúa: “Lạy Chúa, Chúa gọi con?”

Giai đoạn dự tu:  Ứng sinh đến tìm hiểu Hội Dòng sẽ được đồng hành để :

  • nhận định tiếng gọi của Chúa,
  • kết hiệp với Chúa qua cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn,
  • làm quen với hai Đấng Sáng Lập Dòng,
  • giúp thích ứng trong đời sống chung qua chương trình học hỏi nhân bản.