Gặp gỡ Thành Viên Liên Hiệp Dòng Đức Bà năm 2013

Từ ngày 07 đến 13 tháng 07 năm 2013, có khoảng 50 anh chị Thành viên Liên hiệp cùng nữ tu Dòng Đức Bà gồm 13 quốc tịch khác nhau đã từ châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh đến nhóm họp tại Zalaegerszeg thuộc nước Hungary.

Sự đón tiếp hết sức niềm nở và cách thức tổ chức thời gian họp mặt của người Hungary đặc biệt là của các anh chị Thành viên Liên hiệp trong nước, chị Viky và chị Marie (hai thông dịch viên), các chị nữ tu Françoise, Marie-Thérèse, Gemma đã làm gia tăng niềm hân hoan của chúng ta được vui vầy bên nhau trong « đại gia đình » Dòng Đức Bà, đồng thời đã góp phần cho những buổi trao đổi của chúng ta mang tính xây dựng tích cực.

Với tư cách là Thành viên Liên hiệp, chúng ta đã cùng nhau lượng định lại chặng đường đã qua, kể từ Tổng Tu Nghị ở Szombathely (2008) và cuộc gặp gỡ quốc tế tại Bruxelles (2010).

 

  • Tại tất cả các nước, hiệp lòng hiệp ý với các chị nữ tu Dòng Đức Bà, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình chia sẻ thiêng liêng, huynh đệ và tông đồ.

 

  • Chúng ta tái khẳng định tầm quan trọng của linh đạo Hội Dòng chính là nền tảng cho mọi hoạt động. Chúng ta cắm rễ sâu trong Tin Mừng và được nuôi dưỡng bằng chứng từ của thánh Pierre Fourier và Á thánh Alix le Clerc do các chị nữ tu truyền đạt. Nơi hai vị, chúng ta khám phá được kho tàng phong phú cho tương lai mỗi cá nhân, trong những dấn thân riêng lẻ cũng như trong sự cộng tác vào sứ vụ của các nữ tu.
  • Văn kiện Tổng Tu Nghị 2008 đã nhấn mạnh đến việc mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa tất cả các đối tác tham gia sứ vụ Dòng Đức Bà. Chúng ta vui mừng vì đã thực hiện được nhiều bước tiến bộ, vì thành phần đối tác đã gia tăng khi đến họp mặt tại Zalaegerszeg, và nhất là tình bằng hữu giữa chúng ta ngày càng sâu đậm.
  • Điều quan trọng đối với chúng ta là cùng nhau, ở cấp địa phương và ở mỗi nước, triển khai việc phân tích và phân định các nhu cầu cấp bách của thời đại sao cho phù hợp với tinh thần của Tin Mừng, tâm ý của thánh Pierre Fourier và Alix Le Clerc.

Công việc truyền đạt đặc sủng Dòng Đức Bà, vốn là di sản chung, cần phải được duy trì và chúng ta mong muốn đóng góp khả năng của mình.

  • Do các thực tại ở địa phương và ở mỗi nước rất khác nhau, và do nền văn hóa cũng như công việc dấn thân của chúng ta đa dạng, nên ngày nay, để gầy dựng, thực hiện một dự án chung quả là không dễ dàng đối với chúng ta, những Thành viên Liên hiệp của Hội Dòng, vốn nhìn nhận tầm quan trọng của việc kêu gọi hỗ tương.

 

  • Hoạt động đối tác giữa các nữ tu và Thành viên Liên hiệp Dòng Đức Bà là một thực tại sống động thường nhật của mỗi người chúng ta, cũng như kinh nghiệm sống cộng đồng trong cuộc gặp gỡ tại Zalaegerszeg này. Hoạt động đối tác này cần được tiếp tục củng cố và tinh luyện để phục vụ cho sự tiến triển của thế giới, của các cộng đoàn các nữ tu và của các nhóm Thành viên Liên hiệp.

 

Tổng Tu Nghị ở Berlaymont (2002) và Szombathely (2008) đã nhấn mạnh đến « Gia đình Dòng Đức Bà ». Đặc biệt là chúng ta đã cảm thấy được nhìn nhận tính cách đối tác khi được mời tham dự Tổng Tu Nghị ở Szombathely. Chúng ta được biết Tổng Tu Nghị ở Locquirec sẽ được tổ chức khác hẵn. Chúng ta tôn trọng quyết định của Hội Đồng Trung Ương Nới Rộng vừa qua, nhưng chúng ta sẵn sàng tham gia suy tư về đường hướng tương lai và góp phần thực hiện các định hướng tông đồ ưu tiên của Hội Dòng.

 

 

  • Chúng ta ước mong tiếp tục xây dựng hoạt động đối tác với các nữ tu.
  • Chúng ta sẽ suy nghĩ về danh nghĩa, về cách thức sống mà chúng ta muốn, ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế.
  • Chúng ta dấn thân hoạt động theo nhóm để luyện lọc các dự án tông đồ.
  • Chúng ta mong muốn tổ chức một cuộc gặp gỡ quốc tế mới vào năm 2016, hoặc ở Brazil hoặc ở Strasbourg – Pháp.

Zalaegerszeg, ngày 12 tháng 07 năm 2013

Đồng ký tên

Các Thành viên Liên hiệp châu Phi : Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Cap Vert.

Các Thành viên Liên hiệp châu Mỹ La-tinh : Brazil

Các Thành viên Liên hiệp châu Âu : Bỉ, Pháp, Anh, Hungary, Ái Nhĩ lan, Slovakia.

Hai nữ tu thuộc Hiệp hội Đức : chị Agneska và chị Dorothea.